An școlar 2015-2016 * ŞCOALA POSTLICEALĂ * 0234.586.720 * secretariat@ctcnvk.ro * www.ctcnvk.ro

Metodologia privind criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal precizează următoarele aspecte ce trebuie avute în vedere de absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat care doresc să se înscrie la această formă de învăţământ:

  • Prezentele criterii generale de admitere în învăţământul postliceal sunt elaborate în temeiul art. 44, alin. (8) din Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011
  • Fiecare unitate de învăţământ care organizează învăţământ postliceal elaborează o metodologie de admitere în învăţământul postliceal, numită în continuare metodologie de admitere
  • Admiterea în învăţământul posliceal se realizează cu respectarea prezentelor criterii generale şi în conformitate cu metodologia de admitere
  • Metodologia de admitere este elaborată prin consultarea factorilor interesaţi, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi este făcută publică până la 30 mai, pentru admiterea în anul şcolar următor
  • Informarea publicului referitor la metodologia de admitere, tematica pentru concursul de admitere şi bibliografia recomandată se realizează atât prin afişare la sediul unităţii de învăţământ şi Inspectoratului Şcolar Judeţean, cât şi prin postarea pe site-ul şcolii şi/sau al Inspectoratului Şcolar Judeţean
  • Admiterea în învăţământul postliceal se organizează numai pentru calificările profesionale cuprinse în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei şi aprobate prin Hotărâre a Guvernului
  • La nivel judeţean cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se stabileşte, pentru fiecare an şcolar, pentru calificări profesionale care corespund domeniilor prioritare recomandate de documentele strategice: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) şi Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI)
  • Au dreptul să se înscrie pentru admiterea în învăţământul postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat
  • Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul posliceal se face, la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza următoarelor documente: cerere de înscriere; certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copie certificate conform cu originalul, de către un membru al comisiei de admitere; diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolivire a liceului, după caz; foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII; adeverinţă medicală eliberată candidatului de către medicul de familie din care să rezulte că acesta este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească
  • Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul postliceal, în fiecare unitate de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii, care îţi desfăşoară activitatea conform prevederilor metodologiei de admitere

Colegiul Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău are în oferta educaţională şi clase de învăţământ postliceal. Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați telefonic (0234.586.720), prin email (secretariat@ctcnvk.ro) și, de ce nu, vizitându-ne la sediul din Bacău, strada Mioriței Nr. 76 bis. Vă invităm şi pe site-ul de prezentare al colegiului (www.ctcnvk.ro) pentru a afla informații despre Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău.