În perioada iunie-iulie 2015, Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău este gazdă a cursului de inițiere în competențe informatice (TIC) organizate în cadrul proiectului Suntem PRO! Pentru șanse egale! , proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Cursul de inițiere în competențe informatice are ca lector pe profesor Gabriel Nastasă, informatician.

Asociația Dora D’Istria în parteneriat cu SC Abeona SRL, SC Formare Managerială în Turism – FMT SRL și SC Pro Exper SRL desfășoară în perioada mai 2014 – noiembrie 2015 proiectul Suntem PRO! Pentru șanse egale și oferă participanților cursuri de calificarare – Nivel 1 (patiser, lucrător în comerț, lucător pentru estetica și igiena corpului omenesc, lucrător în creșterea animalelor, cameristă, lucrător în tricotaje-confecții), cursuri de lalificare – Nivel 2  (cofetar-patiser, administrator pensiune turistică), cursuri de calificare – Nivel 3 (organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții) și cursuri de inițiere-specializare (competențe antreprenoriale, competențe informatice, competena de a învăța – dezvoltarea carierei).

Parteneriat proiect “Suntem pro! Pentru șanse egale”

  • Asociați Dora D’Istria – Solicitant – asociația își desfășoară activitatea în domeniul instruirii tinerilor și dezvoltării diferitelor aptitudini ale persoanelor dornice de recalificare, în special, pe tematicile de protecția mediului, turismului rural, ecologie și egalitatea de șanse pentru toți; asociația a luat ființă în 2012 implementând numeroase proiecte, inclusiv campanii de responsabilitate socială; asociația a implicat mai multe persoane – majoritatea femei de succes, activând în funcții de conducere, spre a conlucra în diferite proiecte cu persoane pe poziții modeste din punct de vedere profesional, precum și cu tinere aflate la început de carieră; atenția membrilor asociației asupra persoanelor defavorizate și mai ales asupra femeilor, victime ale violenței domestice, reprezintă un deziderat foarte important, realizându-se activități menite să recâștige încrederea în propriile capacități și dezvoltarea încrederii în oamenii responsabili
  • SC Abeona SRL – Partener 1 – societatea și-a început activitatea în anul 2004, fiind specializată în oferirea de servicii către mediul de afaceri în domeniul formării profesionale continue și a turismului, oferă servicii complexe pe piața din România și nu numai
  • SC Formare Managerială în Turism – FMT SRL – Partener 2 – societatea este furnizor de formare profesională a adulților, autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări; are o experiență de peste un dececeniu de activitate în domeniul formării profesionale continue și numără peste 4000 de absolvenți ai programelor de formare profesională desfășurate
  • SC Pro Expert SRL – Partener 3 – societatea există pe piața consultanței din 2002, iar domeniile în care a acționat pănă acum sunt: producție industrială, tipografii, turism, producție alimentară, distribuție, servicii, în cadrul unor firme de stat sau privat

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului egal și creșterea oportunităților de ocupare – menținere pe piața muncii pentru minim 1120 de femei și perosane aparținând grupurilor vulnerabile, prin participare la programe de formare profesională și promovarea – consolidarea principiului egalității de șanse, de gen sau nedescriminării în regiunile Centru, București-Ilfov, Nord Est, Vest, Nord Vest, Sud Est, Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului corelează astfel cu obiectivul general al POSDRU, contribuind la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, prin creșterea nivelului de competențe și abilități deținute de grupul țintă (calificarea a minim 804 femei și persoane aparținând grupurilor vulnerabile); asigurarea unor oportunități reale și egale de incluziune pe o piață a muncii actuală, modernă și inclusivă, pregătită să aplice principiile nediscriminării pe criterii de gen, origine etnică, dizabilități, vârstă, etc; sprijin pentru o mai bună (re)inserție pe piața muncii pentru categoria femei și alte categorii vulnerabile prin participarea la FPC a minim 1120 persoane din aceste categorii; adaptarea grupului țintă la cerințele de piață, în raport cu evoluția tehnologică, asigurându-se astfel corelarea abilităților deținute cu cerințele actuale ale locurilor de muncă disponibile.

Menționăm că obiectivele specifice/operaționale ale proiectului sunt:

  • Informarea, conștientizarea și sensibilitatea personalului din autorități publice locale/centrale și al organizațiilor societății civile privind necesitatea de a aplica principiile egalității de șanse  – de gen pe piața muncii și în societate
  • Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a minim 804 persoane din grupul țintă prin calificare – recalificare
  • Facilitatea accesului egal, a mobilității și a șanselor egale pe piața muncii a grupului țintă prin participarea la programe de formare – dezvoltare a carierei, inițierea unei afaceri sau TIC pentru minim 195 femei

Principiul egalității de șanșe

Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării integrale din punct de vedere socio-economic a fiecărei persoane, fără deosebire de originea etnică, sex, dizabilități, religie, vârstă sau orientare sexuală.

Uniunea Europeană sprijină și promovează drepturile fundamentale privind egalitatea de șanse pentru toți și nediscriminarea, aceste drepturi fiind reglementate prin directive și constituind unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale.

Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea societății și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și egalitatea. Cetățenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal, indiferent de sex, etnie, religie, dizabilități, vârstă și orientare sexuală.

În calitate de Stat Membru, România s-a angajat să respecte aceste drepturi și să promoveze diversitatea.

Deși societatea civilă – și în mod special asociațiile care militează pentru drepturile femeilor – a semnalat de mai multă vreme inegalitățile existente în fapt între femeile și bărbații din România, instituțiile publice au abordat problematica egalității de gen doar în cadrul procesului de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană, îndeplinirea standardelor în acest domeniu, prevăzute de către directivele europene amintite anterior, constituind unul dintre criteriile de aderare.

~~~

Informațiile prezentate în cadrul acestui articol sunt preluate din broșura proiectului Egalitatea de șanse – Suntem PRO! Pentru șanse egale! [POSDRU/144/6.3/S/130868]. Pentru detalii vă invităm să vizitați site-ul proiectului www.suntempro.ro