Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău sprijină drepturile fundamentale privind egalitatea de șanse pentru toți. Spre argumentare amintim una din activitățile desfășurate în cadrul colegiului nostru: Suntem pro! Pentru șanse egale! (detalii în articolul Suntem PRO publicat pe Jurnal de Karpen).

Vă prezentăm unul din articolele publicate în broșura Egalitatea de șanse (editată cu ocazia proiectului POSDRU menționat anterior) .

Aspecte generale

Egalitatea de șanse are la bază asigurarea participării integrale din punct de vedere socio-economic a fiecărei persoane, fără deosebire de originea etnică, sex, dizabilități, religie, vârstă sau orientare sexulală.

Uniunea Europeană sprijină și promovează drepturile fundamentale privind egalitatea la șanse pentru toți și nediscriminarea, aceste drepturi fiind reglementate prin directive și constituind unul dintre principiile de intervenție ale Fondurilor Structurale.

Valorificarea divesității culturale etnice și a diferențelor de gen, de vârstă, constituie premise pentru dezvoltarea societății  și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și egalitatea. Cetățenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex, etnie, religie, dizabilități, vârstă și orientare sexuală.

În calitate de Stat Membru, România s-a angajat să respecte aceste drepturi și să promoveze divesitatea.

Deși societatea civilă – și în mod special asociațiile care militează pentru drepturile femeilor – a semnalat de mai multă vreme inegalitățile existente, în fapt, între femeile și bărbații din România, instituțiile publice au abordat problematica egalității de gen doar în cadrul procesului de negociere în vederea aderării la Uniunea Europenă, îndeplinirea standardelor în acest domeniu, prevăzute de către directivele europene amintite anterior, constituind unul dintre criteriile de aderare.

Problematica promovării egalității șanselor în viața socială pentru ambele sexe, constituie o cerință esențială pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. De aceea, stimularea în egală măsură a contribuției femeilor și bărbaților la devoltarea durabilă și la progresul societății a căpătat o importanță crescândă în România. Trebuie precizat însă faptul că impactul transformărilor economice, politice și sociale care au avut loc în România în anii 90 a afectat în mod diferit situația femeilor și cea a bărbaților. Mai persistă încă diferențieri semnificative în ceea ce privește nivelul de participare a femeilor și bărbaților la activitățile productive, veniturile obținute de cele două categorii din munca prestată, starea de sănătate, modul de participare a acestora la viața publică și la luarea deciziilor.

Legislația României garantează drepturile egale ale cetățenilor de a participa la viața economică și socială, de a se pregăti și forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova și participa la distribuirea beneficiilor, de a se bucura de protecție socială în anumite situații. Cu toate acestea, segregarea profesională a femeilor persistă încă și este demonstrată prin existența modelelor de ocupare diferențiale pe sexe, ceea ce determină disparitățile între venituri, chiar dacă principiul la muncă egală salariu egal este consacrat juridic.

Egalitatea de șanse în legislația europeană

 • Universalitatea dreptului la egalitate și a protecției împotriva discriminării
 • Egalitatea de gen – drept fundamental în cadrul Consiliului Europei și al Uniunii Europene
 • Tratatul de la Roma (1957) – principiul remunerării egale pentru muncă egală
 • Tratatul de la Amsterdam (1997) – principul nediscriminării pe criteriu de sex
 • Carta drepturilor fundamentale ale UE (2000) – interzice discriminarea pe motive de sex
 • Directiva 86/613/CEE – principiul egalității de tratament între femei și bărbați care desfășoară activități independente, inclusiv agricole precum și protecția maternității; abrogată de Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei care desfășoară o activitate independentă
 • Directiva 92/85/CEEE – introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează
 • Directiva 2000/78/EC – de creare a unui cadrul general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; definiția discriminării directe și indirecte
 • Directiva 2006/54/CE – principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă; denumită și directiva de reformare întrucât a simplificat și modernizat cadrul legislativ existent
 • Comunicarea Comisiei Europene intitulată Foaia de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010 ~ 6 axe prioritare de acțiune în UE în domeniul egalității de gen
 • Directiva 2010/18/EU de punere în aplicare a Acordului – cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului (JOL 68, 18.3.2010, p.13)
 • Carta femeilor (2010) – cinci domenii prioritare de acțiune
 • Strategia pentru egalitate între femei și bărbați 2010-2015