Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – A.R.A.C.I.P, instituție publică de interes național, în subordinea Ministerulului Educației Naționale, a realizat, în perioada 21-22 mai 2015, la Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău, o vizită de evaluare externă a calității educației oferite de  colegiul nostru.

În urma acestei evaluări, s-au obținut următoarele calificative corespunzătoare nivelelor de performanță:

 1. Existența, structura și conținutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare și planul de implementare) – FB
 2. Organizarea internă a unității de învățământ – FB
 3. Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă – E
 4. Funcționarea curentă a unității de învățământ – FB
 5. Existența și funcționarea sistemului de gestionare a informației; înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor și infomațiilor – FB
 6. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi – FB
 7. Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul desfășurării programului – FB
 8. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi – FB
 9. Existența și caracteristicile spațiilor școlare – FB
 10. Dotarea spațiilor școlare – FB
 11. Accesibilitatea spaților școlare – FB
 12. Utilizarea spațiilor școlare – E
 13. Existența, caracteristicile și funcționarea spațiilor administrative – FB
 14. Existența, caracteristicile și funcționalitatea spațiilor auxiliare – E
 15. Accesibilitatea spațiilor auxiliare – FB
 16. Utilizarea spațiilor auxiliare – FB
 17. Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare – FB
 18. Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare / centrului de informare și documentare – FB
 19. Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare – E
 20. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor e învățământ și auxiliareor curriculare – FB
 21. Procurarea și utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii – E
 22. Managementul personalului didactic și de conducere – FB
 23. Managementul personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic – FB
 24. Definierea și promovarea ofertei educaționale – E
 25. Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității – FB
 26. Proiectarea curriculumului – FB
 27. Realizarea curriculumului – FB
 28. Evaluarea rezultatelor școlare – FB
 29. Evaluarea rezultatelor la activitățile extrașcolare (extra-clasă și extra-școlare) – FB
 30. Activitatea științifică – FB
 31. Activitatea metodică a cadrelor didactice – FB
 32. Constituirea bugetului școlii – FB
 33. Execuția bugetară – FB
 34. Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare instituțională – FB
 35. Existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității – FB
 36. Dezvoltarea profesională a personalului – FB
 37. Revizuirea ofertei educaționale și a proiectului de dezvoltare -FB
 38. Existența și aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învățării – FB
 39. Evaluarea calității activității corpului profesoral – FB
 40. Optimizarea accesului la resursele educaționale – E
 41. Constituirea bazei de date a unității de învățământ – FB
 42. Asigurarea accesului la oferta educațională a școlii – FB
 43. Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calității – FB

Ce este ARACIP?  Instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli, înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006.

Care este misiunea ARACIP? A.R.A.C.I.P. realizează: evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație; autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar.

Care sunt activitățile ARACIP?

 • realizează activitatea de evaluare și acreditare a furnizorilor de educație din învățământul preuniversitar;
 • efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educației, evaluarea calității educației din învățământul preuniversitar;
 • realizează, împreună cu inspectoratele școlare și direcțiile de resort din Ministerului Educației Naționale activitatea de monitorizare și control al calității
 • efectuează, cel puțin o dată la 3 ani, evaluarea organizațiilor furnizoare de educație acreditate;
 • propune Ministerului Educației Naționale înființarea și acreditarea, prin ordin, a instituțiilor de învățământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învățământ, program de studii și calificare profesională, după caz;
 • elaborează standardele, standardele de referință și indicatorii de performanță, metodologia de evaluare instituțională și de acreditare, manuale de evaluare internă a calității, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calității învățământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătățire a calității invățământului preuniversitar, codul de etică profesională a experților în evaluare și acreditare.